Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

İnci Sigorta Acenteliği Ltd. Şti  veri sorumlusu sıfatına haiz olup  kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  elde edilecek ,  kaydedilecek  ve belli amaç doğrultusunda ve süre bakımından sınırlı olarak saklanacak, açıklanabilecek ve mevzuat koşulları çerçevesinde 3. Kişilere aktarılabilecektir.

A)Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İnci Sigorta tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya  tüzel kişilerdir.

Sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşmenin ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi ve  hizmetlerimizin  beğeni ve ihtiyaç doğrultusunda özelleştirilerek sizlere sunulabilmesi , firmamızdan  hizmet alan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi, , işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi ve size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası , bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla , yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı ölçüde , yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amacıyla tarafımızca temin edilen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

B)Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere;

*Taraf olduğu dava ve yasal takibin gerçekleştirildiği mahkeme ve icra müdürlüklerine,

*Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

*İnci Sigorta tarafından tarafınıza sunulan hizmetin ve İnci Sigorta ile aranızdaki mevcut sözleşmenin ifası için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan , işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına,

*6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ,  4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

*5684 sayılı Sigortacılık Kanun’un 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere,

*T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı , SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine , hissedarlara, sigorta ve bireysel emeklilik aracılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara,

*Sunulan hizmete/İnci Sigorta ile aranızdaki mevcut sözleşmeye ilişkin olarak herhangi bir mali, hukuki, ekonomik veya sair danışmanlık alınması gereğinin doğması halinde avukatları denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

*Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

 

Mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarabilecektir.

Alınan tüm kişisel verileriniz hizmet amacının sağlanması amacıyla  3. partilere aktarılırken bu partilerle aramızda  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur.

 

C)Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında İnci Sigorta tarafından kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda , tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle  toplanabilecektir.

D) Kişisel Verilere Erişim ve Düzeltme Talep Edebilme Hakları

 

Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda İnci Sigorta talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak sonuçlandıracaktır.

 

Bu doğrultuda 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen hususları talep edebilme hakkına sahiptir;

*Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve eğer işlenmişse buna dair bilgilendirme talebi

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda 6698 sayılı kanundaki istisna halleri saklı kalmak kaydı ile kanunun 7. Maddesindeki öngörülen şartlar doğrultusunda kişisel verilerin silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Bilgilerinize sunarız.